Održivost

Održivost se definiše kao „razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija“. To je naše glavno načelo na svim poljima vezanim za održivost.
Referenca: izveštaj Brundtland komisije pod nazivom „Our common future“ (Naša zajednička budućnost, 1987.).

Naše smernice održivosti

Cilj kompanije SCA je stvaranje vrednosti za deoničare kompanije, povećanje standarda i kvaliteta života zaposlenih, kao i doprinos ekonomskoj, ekološkoj i društvenoj dobrobiti korisnika, dobavljača i država u kojima kompanija posluje. SCA stavlja snažan akcenat na obnovljive sirovine koje je moguće reciklirati i ulaže napore kako bi ponudila proizvode i usluge kod kojih je nivo primene ekoloških mera visok. Ti proizvodi i usluge moraju da zadovolje potrebe klijenata i potrošača u pogledu funkcionalnosti, ekonomičnosti, sigurnosti i uticaja na čovekovu okolinu. Poslovna politika kompanije:

  • SCA će obavljati svoje aktivnosti u skladu sa najvišim standardima poslovne prakse, uz potpunu usklađenost sa svim važećim zakonskim propisima. SCA predano radi na održivom razvoju poslovanja, uzimajući u obzir sva ekonomska, ekološka i društvena pitanja.
  • SCA predano radi na transparentnosti i otvorenoj komunikaciji o ekološkoj i društvenoj praksi. Kompanija je otvorena za dijalog sa deoničarima u cilju doprinosa razvoju najboljih globalnih rešenja. SCA od dobavljača i podugovarača zahteva podjednaku predanost transparentnosti i otvorenoj komunikaciji.
  • SCA procenjuje uticaj svojih proizvoda na čovekovu okolinu tokom različitih faza njihovog životnog veka, pri čemu su u taj proces uključeni i dobavljači i podugovarači.
  • SCA promoviše prikladne i priznate sisteme za zaštitu čovekove okoline na svim organizacionim nivoima. SCA neprestano revidira i preispituje planove i ciljeve kako bi smanjio svoj ukupni uticaj na čovekovu okolinu.
  • Za svoje zaposlene SCA teži da obezbedi sigurno radno okruženje bez diskriminacije. Minimalan zahtev je da se sve organizacione jedinice strogo pridržavaju državnih zakona i kolektivnih ugovora. SCA je aktivna u neprestanom unapređivanju zdravlja i zaštite na radnom mestu.

Životni ciklus naših proizvoda

Napredovanje

Vremena su se promenila, a mi smo unapredili način sagledavanja svojih proizvoda i procesa njihove izrade. Da bi se dobila zaista sveobuhvatna slika o proizvodu, neophodno je uzeti u obzir sve različite faze životnog ciklusa proizvoda. To znači da, počev od izdvajanja prirodnih resursa (npr. vađenja nafte, kopanja rude ili seče šuma), prikupljamo podatke, a zatim uključujemo sve ostale faktore životnog ciklusa proizvoda: proizvodnju, izradu, transport, upotrebu od strane potrošača i odlaganje. Zahvaljujući ovoj sveobuhvatnoj slici, koja se često naziva „od kolevke pa do groba“, sprečava se premeštanje ekološkog bremena iz jednog dela životnog ciklusa proizvoda u drugi.

Procena životnog ciklusa proizvoda

Za analizu životnog ciklusa proizvoda koristimo metodologiju pod nazivom „procena životnog ciklusa“ (Life Cycle Assessment, LCA), koja je široko prihvaćena kako u industriji, tako i od strane regulatornih tela. ISO standardima 14040 – 14044 postavljaju se načela i okviri postupka za procenu životnog ciklusa.

Za TENA proizvode LCA se redovno obavlja više od deset godina. Početkom devedesetih godina prošlog veka započeli smo sa razvijanjem interne baze podataka za LCA, a danas za svaki novi proizvod pokrećemo procenu životnog ciklusa, što predstavlja integralni deo razvojnog procesa.

Zaštita naših prirodnih resursa

Rezultati svih procena životnog ciklusa jasno pokazuju da se najveći deo ekološkog bremena stvara tokom proizvodnje sirovina. Stoga je ključno koristiti materijale u našim proizvodima na najefikasniji mogući način, bez ugrožavanja funkcionalnosti proizvoda i uz stalne kontakte sa dobavljačima.

Ekološke oznake

Uticaj na čovekovu okolinu

U kompaniji SCA za procenu uticaja svakog našeg proizvoda na čovekovu okolinu koristimo metodologiju procene životnog ciklusa (pogledajte gornji tekst). Na taj način dobijamo mnogo širu perspektivu o uticaju proizvoda na čovekovu okolinu, istovremeno se uveravajući da je nivo primene ekoloških mera u sklopu razvojnog procesa visok. Rezultati procena životnog ciklusa mogu se koristiti za tip ekološkog označavanja pod nazivom „Deklaracije o uticaju proizvoda na čovekovu okolinu“ (Environmental Product Declarations, EPD). EPD je međunarodna oznaka zasnovana na međunarodnom standardu ISO 14025. Takođe, za sve grupe proizvoda kreiramo i listove sa podacima, koji sadrže opis proizvoda i materijala od kojih je on izrađen. Neke podatke preuzimamo iz procesa procene životnog ciklusa.

Pregled naše logistike

Efikasniji transport

Smatramo da je efikasni sistem logistike od suštinske važnosti za našu politiku zaštite čovekove okoline. Ulažemo stalne napore kako bismo razvili i poboljšali naše sisteme logistike, angažujući se u sledećim aktivnostima:

  • Osmišljavanje proizvoda tako da se materijali mogu iskoristiti na najefikasniji način. To takođe znači da po kubnoj jedinici možemo da utovarimo više tereta.
  • Stvaranje efikasnog sistema distribucije, pri čemu se, pre nego što napuste skladište, obavezno proverava da li su kamioni potpuno natovareni.
  • Održavanje visokog nivoa usluga i isporučivanje svih artikala iz narudžbine klijenta u okviru prve isporuke, čime se obezbeđuje minimalan broj vožnji. 
  • Izbor dobavljača koji se nalaze na prihvatljivoj geografskoj udaljenosti.
  • Odgovorno naručivanje sirovina kako bi naši dobavljači mogli maksimalno da iskoriste svoje transportne resurse.

Značaj koji pridajemo ambalaži i recikliranju

Zahtevi vezani za ambalažu

Funkcionalnost ambalaže mora biti na potrebnom nivou kako bi proizvod i sva njegova svojstva bili sačuvani. Ako se proizvod ošteti i nije ga moguće koristiti, sva energija i napori uloženi u njegovu izradu su nepovratno izgubljeni. U Evropi se „Direktivom o ambalaži“ postavlja zakonski standard koji ambalaža mora da zadovolji.

Ko je odgovoran za recikliranje?

U većini evropskih zemalja za prikupljanje i recikliranje materijala upotrebljenog za ambalažu odgovoran je proizvođač. Stoga je kompanija koja šalje proizvod i ambalažu na tržište finansijski odgovorna za njihovo obnavljanje na najefikasniji način sa aspekta zaštite čovekove okoline. Prikupljanje i obnavljanje obično obavljaju neprofitne organizacije, pri čemu se na ambalaži nalazi određeni logotip, na primer „zelena tačka“.

Šta je ono što nas čini posebnima

U gotovo svim evropskim zemljama SCA se ponaša u skladu sa strategijom Zelene tačke. To znači da smo integrisani u finansiranje obnavljanja naše ambalaže. Osim toga, razvijanje proizvoda, kao i naš izbor dobavljača i materijala, omogućavaju nam da ispunimo zahteve koji su postavljeni „Direktivom Evropske unije o ambalaži i otpadnoj ambalaži“.

Sirovine koje koristimo

Šta se nalazi u našim proizvodima?

TENA ulošci za inkontinenciju u principu se sastoje od sledećih materijala: upijajućeg jezgra, koje predstavlja mešavinu pramenaste pulpe i polimera sa izuzetnom moći upijanja (super absorbent polymer, SAP), propustljivog netkanog sloja i polietilenskog tankog sloja ili sloja porozne barijere.

Ovi slojevi se spajaju lepljenjem, pri čemu se dodaju elementi koji sprečavaju curenje, uključujući lastiš oko struka i elastične niti koje se pružaju celom dužinom. Osim toga, postoji nekoliko načina učvršćivanja proizvoda: samolepljivim trakama, pojasevima, kopčama i petljama.

Kratak opis svakog od materijala 

Pramenasta pulpa
Pramenasta pulpa se dobija od drveta, a sastavljena je od celuloznih vlakana. To je obnovljivi i biorazgradivi prirodni resurs; njegov težinski udeo u proizvodu je veći od 50 %. Pramenasta pulpa se izbeljuje kako bi se postigla maksimalna moć upijanja; u procesu beljenja se ne koristi elementarni hlor (Elementary Chlorine Free, ECF), tj. ne koristi se hlorni gas.

Polimer sa izuzetnom moći upijanja (Super absorbent polymer, SAP)

Polimer sa izuzetnom moći upijanja sačinjen je od sitnih belih čestica koje imaju sposobnost upijanja i mogu da zadrže velike količine urina. Po hemijskom sastavu to je poliakrilat sa unakrsnim vezama koji se dobija iz nafte.

Netkani sloj

Netkani sloj je materijal sličan tekstilu, čija vlakna mogu da budu fina ili gruba, sintetička ili prirodna. Netkane slojeve moguće je proizvesti na nekoliko načina i u nekoliko površinsko-težinskih segmenata. Za TENA proizvode uglavnom se koriste dve vrste netkanih slojeva: upredeni i dobijeni termalnom metodom.

Polietilenski tanki sloj

Polietilenski tanki sloj u našim higijenskim proizvodima služi kao barijera koja sprečava prolazak tečnosti. Kod nekih TENA proizvoda polietilenski tanki sloj može da bude lameliran sa netkanim slojem, formirajući donju stranu tkanine.

Termoplastični adheziv ili lepak

Adhezivi koji se koriste za spajanje komponenata lepljenjem zovu se „termoplastični adhezivi“ (hotmelt) i predstavljaju mešavine različitih polimera i smola. Mi koristimo potpuno sintetičke smole.

Elastične niti

Elastične niti u TENA proizvodima sačinjene su od poliizoprena ili poliuretana. Oba materijala se dobijaju iz nafte ili prirodnog gasa. Nijedan TENA proizvod nema niti od prirodne gume.

Tretiranje otpada

Što se zatim događa?

Razvili smo sve TENA proizvode na takav način da se mogu prilagoditi svim postojećim metodama za tretiranje otpada. Higijenski proizvodi čine procentualno mali deo celokupnog otpada koji se tretira, a zasebnim tretiranjem odloženih higijenskih proizvoda obično se ne postiže pozitivan rezultat sa aspekta zaštite čovekove okoline.

Sledi kratak opis metoda za tretiranje otpada koje se najčešće koriste:

Deponije

Odlaganje na deponije je još uvek najčešći način na koji se otpad iz domaćinstva tretira širom sveta. Budući da može dovesti do oslobađanja gasova koji izazivaju efekat staklene bašte (na primer, ugljen-dioksida i metana), odlaganje na deponije je najmanje poželjna opcija tretiranja otpada. Osim toga, odlaganje na deponije predstavlja rasipanje resursa i materijala, jer onemogućava ponovno korišćenje upotrebljenog proizvoda, kao i njegovo obnavljanje. Danas evropsko zakonodavstvo teži postupnom ukidanju deponija.

Spaljivanje i obnavljanje energije

Spaljivanje i obnavljanje energije sadržane u upotrebljenim proizvodima je nesumnjivo najbolji način tretiranja otpada. Obično je 50 % proizvoda sačinjeno od pramenaste pulpe, koja se smatra biogorivom. Ako ovaj izvor energije zameni fosilna goriva, pozitivni ekološki učinak biće očigledan. Naši proizvodi za pomoć pri inkontinenciji ne sadrže nijedan materijal ili hemikaliju koji bi mogli da dovedu do oslobađanja štetnih gasova.

Kompostiranje

Najpre ćemo napomenuti da vam ni u kom slučaju ne preporučujemo da kod kuće kompostirate bilo kakve upotrebljene higijenske proizvode, jer postoji rizik od širenja zaostalih medicinskih sredstava i potencijalno štetnih mikroba (osim toga, taj postupak je u nekim zemljama nezakonit). Recikliranje upotrebljenih proizvoda za pomoć pri inkontinenciji u okviru industrijskog kompostiranja jeste veoma složen proces. Uklanjanje plastičnog sadržaja može da iziskuje montiranje dodatnih mašina, čime se povećava utrošena energija. Alternativa kompostiranju je postupak biogasifikacije. U okviru njega se dobija metan, koji se potom može upotrebiti za proizvodnju energije.

Diskusija o proizvodima za jednokratnu upotrebu i proizvodima za višekratnu upotrebu

Koje su njihove prednosti i mane?

Trenutno je aktuelna rasprava o ekološkoj opravdanosti korišćenja uložaka za jednokratnu upotrebu, odnosno uložaka za višekratnu upotrebu. Prilikom nekih poređenja akcenat je stavljen na uticaj otpada. Međutim, uticaj svakog proizvoda na čovekovu okolinu mora se procenjivati sa aspekta celokupnog životnog ciklusa proizvoda; počev od korišćenja sirovina, preko proizvodnje i korišćenja proizvoda, pa sve do odlaganja. Biranjem uložaka na osnovu jednog ekološkog kriterijuma (kao što je čvrsti otpad) zanemaruje se uticaj ostalih značajnih faktora, na primer zagađenja vazduha i vode i kontinualnog korišćenja energije.

Jedno nezavisno gledište

2005. je u Ujedinjenom Kraljevstvu objavljen izveštaj o proceni životnog ciklusa u kojem se poredi uticaj korišćenja platnenih uložaka na čovekovu okolinu sa uticajem korišćenja jednokratnih proizvoda. Utvrđeno je da sa aspekta ekologije nema konačnog pobednika niti gubitnika. U obe varijante dolazi do emisije gasova i koristi se mešavina energije, vode i sirovina. U zaključku studije je navedeno da je za platnene uloške potrebno više vode i da kod njih ima više emisija gasova iz vode nego kod uložaka za jednokratnu upotrebu, koji, opet, dovode do veće količine čvrstog otpada i upotrebljenih sirovina.

Zaključak o proizvodima za jednokratnu upotrebu

Odgovor se sam nameće ako se uzmu u obzir pogodnosti uložaka za jednokratnu upotrebu kako za pacijente, tako i za institucije. Moderni ulošci za jednokratnu upotrebu imaju veliku moć apsorpcije, pri čemu je površina veoma suva, pa je smanjen rizik od pojave iritacije kože. Oni takođe pomažu u otklanjanju neprijatnih mirisa, a količina veša za pranje je manja, što za posledicu ima i manje finansijske troškove koji su neophodni za rad osoblja koje se brine o osobama sa inkontinencijom u ustanovama za negu.

Nazad